ARRITAS Ab            

 ELVERKSGATAN 1, 22100 MARIEHAMN

TELEFONNUMMER    018 21800 (lagerbutik kl. 09-14)   018 525381 (Städ kl 09-11)

Hos Arritas Ab är Arbetstrivseln en förutsättning för att uppnå företagets övriga mål...

- Vår arbetsplats innebär en arbetsorganisation där människan sätts i centrum och ger möjlighet till självförverkligande.

- Vår arbetsplats innebär arbetsfördjupning och ger utrymme för kreativitet och egna initiativ.

- Följande riktlinjer är en vägledning i utvecklingen att vara en bra arbetsplats inom städsektorn. 

- Platt organisation – Mindre enheter med helhetsansvar

- Färre beslutsnivåer vilket gör att ökad delegering och delaktighet blir verklighet.

- Mindre enheter underlättar genomförandet av en platt organisation eftersom det blir lättare att överblicka och få en bättre insikt i alla göromål inom enheten. Helhetsansvar innebär ansvar för en lång arbetskedja av varierande arbetsuppgifter. 

- Ansvaret och arbetsuppgifterna ska föras ner till lagorganisationen från nuvarande högre nivåer.
Kompetensutveckling
För att kunna genomföra delegeringen måste alla få chansen till kompetensutveckling. Alla ska få chansen till utbildning och möjlighet att prova andra arbetsuppgifter. 
Arritas har bekostat en städutbildning för hela personalen. Utbildningen hölls i Edupoli Oy:s regi och under tiden 01.09.2012 - 09.12.2014. En grundexamen blev slutresultatet för samtliga anställda.
Arbetsrotation
Innebär att arbetsorganisationen utformas så att alla ges möjlighet att regelbundet växla mellan olika arbetsuppgifter. Även de mer kvalificerade arbetsuppgifterna läggs in i rotationen. Arbetsrotation ska inte betyda att man alternerar mellan olika monotona arbetsmoment. 
 Variation i arbetet innebär att risken för fysiska förslitningsskador minskar - men också att det psykiska välbefinnandet ökar. 
Jämställdhet
Arbetsmomenten måste vara sådana att alla, trots olika fysiska förutsättningar, ska kunna utföra dem. Lönemässigt ska ingen diskrimineras p g a sitt kön. Jämställdhet måste genomsyra arbetsplatsen. 
Löneutveckling
Lönen ska höjas i takt med större ansvar och ökad kompetens. Lönesättningen skall vara jämlik och ge möjlighet till utveckling för alla. 
Arbetsmiljön
En i vidaste bemärkelse god arbetsmiljö förutsätter att arbetsmiljöarbetet ges en central roll på arbetsplatsen. Det innebär att skyddsombud, arbetsmiljöutskott, etc på ett bättre sätt än hittills kommer in i det dagliga förändringsarbetet. 
Arbetstiden.
Vid arbetstidens förläggning ska följande hänsyn tas: 
* I så stor utsträckning som möjligt skall arbetstiden förläggas till "normal" arbetstid. 
* Vid schemaläggningen av arbetstid på "obekväm tid" skall stor hänsyn tas till både mänskligt fysiska och sociala förutsättningar. 
* Heltidstjänstgöring ska eftersträvas. 
Inom ramen för dessa principer skall utrymme ges för den enskilde att påverka sin egen arbetstid.
Personalpolitik 
När det gäller anställningsformer så är det självklart att personalen ska vara fast anställd . Personalen ska inte betraktas i former av ekonomisk termer, t ex humankapital , utan ses som individer med olika förutsättningar . Därför bör arbetsplatsen utformas så att individens olika förutsättningar tas till vara.

 Mariehamn den 08 mars 2016

Kjell Mattsson
VD/Ägare

©2011, Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.